Elektroniska underskrifter ska ge minskad pappershantering och frigöra resurser. Det ska bidra till en mer effektiv verksamhet i Sveriges domstolar.

Så lyder i korta drag regeringens förslag till riksdagen om att underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser.

Regeringen tror att digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering stärker rättssäkerheten och att servicen till medborgarna blir god. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form står det i regeringens proposition 2019/20:189.

I förslaget till ny lag ligger att:

En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.

TellusTalk erbjuder avancerad elektronisk underskrift med hjälp av BankID.

Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.

Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.

Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Det finns inget som tyder på att någon sätter sig mot lagförslaget.

TellusTalk AB startade sin verksamhet maj 1998. Affärsidén då som nu var att erbjuda företag och organisationer meddelandetjänster via Internet.

Vi är glada för att vara en betrodd partner såväl för privata företag, myndigheter och offentlig förvaltning.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med säkra elektroniska signeringar. Självklart är vi helt GDPR-compliant.

Vill du läsa mer om digitalisering kan du göra det i det här inlägget: Techjuristen: E-signering första steget till digitalisering för juristen

Lagändringen som gör det möjligt för Sveriges domstolar att digitalisera sin kommunikation kan träda i kraft så snart som 1 januari 2021.