Hem 9 Hjälpcenter 9 Administrera kontot 9 Interndebitering – kundportalen

Interndebitering

Interndebitering är en tilläggstjänst som ger administratören möjligheter att debitera ut kostnaderna i företaget. För att göra detta måste ett organisationsträd skapas.

Ett debiteringsunderlag kan tas ut månadsvis, eller över längre perioder. Underlaget genereras som ett Exceldokument.

En administratör kan inte aktivera tjänsten interndebitering. Ta kontakt med oss så får du hjälp.

Samtliga siffror baseras på fakturerade priser och antal, dokumentet kan bearbetas om man vill ha andra priser internt.

Flikarna i dokumentet

interndebitering-flikar i verktygslådan

 
Fasta kostnader som är gemensamma för kontot, som domänavgifter är fördelade på grupperna baserat på andel av totalkostnaden.
 
Summary. Dels en summering av totala kostnaden för perioden dels en summering per grupp. Överst ligger de kostnader som inte kunnat härledas till en grupp.

Detailed Info. Här finns både summeringen av totala kostnaden och en detaljerad specifikation per grupp. Längst till höger finns den prislista som använts, här kan man ändra priser.
Prisändringar görs om ni exempelvis internt vill debitera för ett annat pris per användare eller fördela domänavgifterna. Prislistan är länkad till samtliga flikar och ändringar här påverkar summeringen i hela dokumentet.

Data. Här finns rådata som kan vara användbar om man vill läsa in siffrorna i ett system, eller om man själv vill bearbeta underlaget på annat vis.