Svensk Avtalslag innehåller väldigt få formkrav, man kan därför nästan alltid använda elektroniska signaturer för att ingå bindande avtal. EU:s eIDAS-förordning gör att elektroniska signaturer är juridiskt giltiga inom hela EU.

I alla länder där elektroniska signaturer är juridiskt bindande beror signaturens juridiska status på hur dessa tre faktorer kan bevisas:

1. Vem har signerat? Hur säker är identifieringen av den som signerat?
2. Vad undertecknades? Hade parterna för avsikt att underteckna och förbinda sig till dokumentet?
3. Har dokumentet ändrats efter signering?

Elektroniska signaturer är lagligt bindande i nästan alla industrialiserade länder. EU har sedan 2016 sin ”Electronic Identification and Trust Services Regulation” (eIDAS) som gör alla typer av elektroniska signaturer rättsligt bindande och verkställbara, men bara kvalificerade signaturer har samma status som en handskriven signatur.

I svensk processrätt gäller principen om fri bevisföring och fri bevisprövning. Det betyder att parterna får lägga fram vilken bevisning de vill. Det är domaren som avgör hur trovärdiga bevisen är. Elektroniska signaturer har en bättre spårbarhet än handskrivna signaturer och kan därför få större juridisk tyngd, särskilt om man använder BankID eller ett kvalificerat certifikat vid signeringen.

EU-godkänd signatur

Våra signerade dokument är fullt godkända enligt eIDAS då vi använder BankID för identifiering och PAdES för att låsa dokumentet med vårt certifikat och tidsstämpla det så att det uppfyller kraven för långtidsarkivering.

Hur länge är en elektronisk signatur giltig?

För att det signerade dokumentet ska kunna anses hållbart under en längre tid har ETSI definierat en standard (ESTI TS 103 172) med flera nivåer av tekniker för att säkerställa att PAdES-dokumentet kan verifieras över tid. Vi använder den högsta nivån, LTA (Long Term Archival), vilket bland annat inkluderar en tidstämpel som bevisar att certifikatet var giltigt vid tiden för signeringen. Det innebär att signaturen anses som giltig även när certifikatet i framtiden gått ut.

Hur fungerar e-signerings tjänsten?

Skicka en signeringsinbjudan som mottagaren kan granska i sin dator, mobil eller surfplatta innan innan de skriver under. Hela signeringsprocessen sker i webbläsaren.